مشق شب

قدم سی و هفتم؛ گوش ندادن به اخبار منفی

دانلود

قدم سی و ششم؛ از شر چیزهایی که دوست ندارید، خودتان را خلاص کنید

دانلود

پشت گوش انداختن کارها

دانلود

فایل صوتی سد خودت را بشکن

دانلود

فایل صوتی فرار از چنگال ناامیدی

دانلود

قدم سی و پنجم؛ چه کاری را می توانید انجام دهید؟

دانلود

قدم سی و چهارم؛ تصویر خود در ذهن خود

دانلود

قدم سی و سوم؛ کارهای بزرگتر را با کارهای خودتان مقایسه نکنید!! کارهای بزرگتر را با کارهای خود مقایسه کنید!

دانلود

قدم سی و دوم؛ خودتان و دیگران را ببخشید

دانلود

قدم سی و یکم؛ در هر کاری نظم داشته باشید

دانلود

قدم سی ام؛ از خودتان بپرسید کدام رفتار شما آزار دهنده است؟

دانلود

قدم بیست و نهم؛ هر کاری را به بهترین شکل انجام دهید

دانلود
صفحه 10 از 19