مشق شب

قدم بیست و دوم؛ نقاط قوت خود را کشف کنید

دانلود

قدم بیست و یکم؛ اطرافیان خود را تشویق کنید

دانلود

قدم بیستم؛ برای دیگران بدون منت کاری انجام دهید

دانلود

قدم نوزدهم؛ تصمیم

دانلود

قدم هفدهم؛ چه چیزی را واقعا می خواهید

دانلود

قدم شانزدهم؛ کجا هستید و به کجا می خواهید بروید؟

دانلود

قدم پانزدهم؛ احتیاط زیاد شما را از خواسته تان دور نگه می دارد

دانلود

قدم چهاردهم؛ ایده های هر روز

دانلود

قدم سیزدهم؛ طوری رفتار کنید که گویی به خواسته هایتان رسیده اید

دانلود

قدم دوازدهم؛ علایق رها شده

دانلود

قدم یازدهم؛ حافظه

دانلود

قدم دهم؛ تصویر سازی

دانلود
صفحه 10 از 17