مشق شب

قدم بیست و هشتم؛ هر چیز نیاز به زمان دارد

دانلود

قدم بیست و هفتم؛ همه چیز دارای انرژی است

دانلود

قدم بیست و ششم؛ مسئول نتایج زندگی تان شما هستید

دانلود

قدم بیست و پنجم؛ عادت ها

دانلود

قدم بیست و چهارم؛ انتظار چه چیزی را دارید؟

دانلود

قدم بیست و سوم؛ چه کاری مناسب است و چه کاری مناسب نیست؟

دانلود

قدم بیست و دوم؛ نقاط قوت خود را کشف کنید

دانلود

قدم بیست و یکم؛ اطرافیان خود را تشویق کنید

دانلود

قدم بیستم؛ برای دیگران بدون منت کاری انجام دهید

دانلود

قدم نوزدهم؛ تصمیم

دانلود

قدم هفدهم؛ چه چیزی را واقعا می خواهید

دانلود

قدم شانزدهم؛ کجا هستید و به کجا می خواهید بروید؟

دانلود
صفحه 11 از 19