مشق شب

قدم پانزدهم؛ احتیاط زیاد شما را از خواسته تان دور نگه می دارد

دانلود

قدم چهاردهم؛ ایده های هر روز

دانلود

قدم سیزدهم؛ طوری رفتار کنید که گویی به خواسته هایتان رسیده اید

دانلود

قدم دوازدهم؛ علایق رها شده

دانلود

قدم یازدهم؛ حافظه

دانلود

قدم دهم؛ تصویر سازی

دانلود

قدم نهم؛ تفکر

دانلود

قدم هشتم؛ تمرکز

دانلود

قدم هفتم؛ درک و بصیرت

دانلود

قدم ششم؛ از حالت های منفی دور باشید

دانلود

قدم پنجم؛ خواسته های خود را بر زبان بیاورید

دانلود

قدم چهارم؛ نقشه خواسته تان را ترسیم کنید

دانلود
صفحه 12 از 19