مشق شب

قدم سوم؛ مشخص کردن زمان هدف

دانلود

قدم دوم؛ سخاوتمند باشید تا بیشتر به دست آورید

دانلود

قدم اول؛ چه چیزی شما را مشتاق می کند؟

دانلود

قضاوت نکن، یادبگیر

دانلود

اتاق عمل

دانلود

از دست خودت عصبانی شو

دانلود

از کاه کوه ساختن

دانلود

از من زودتر شروع کرده

دانلود

باور نکن

دانلود

خجالتی بودن و آسیب های آن

دانلود

روز مبادا

دانلود

سختی ها به پایان خواهند رسید

دانلود
صفحه 13 از 19