مشق شب

قدم هفتاد و سوم: تغییر

دانلود

قدم هفتاد و دوم: در زمان حال باشید

دانلود

قدم هفتاد و یکم: دیگران را بفهمید و درک کنید

دانلود

قدم هفتادم: شکرگزار

دانلود

قدم شصت و نهم: برای خود ارزش قائل شوید

دانلود

قدم شصت و هشتم: پاسخ را شما میدانید

دانلود

قدم شصت و هفتم: خودتان را بیشتر بشناسید

دانلود

قدم شصت و ششم: توانایی شما چقدر است؟

دانلود

قدم شصت و پنجم: زمانتان را با چه اشخاصی سپری میکنید؟

دانلود

قدم شصت و چهارم: آگاهی قدرت است

دانلود

قدم شصت و سوم: همین حال انجامش دهید

دانلود

قدم شصت و دوم: نگران نباشید

دانلود
صفحه 7 از 19