محتوای رایگان

قدم نهم؛ تفکر

دانلود

قدم هشتم؛ تمرکز

دانلود

قدم هفتم؛ درک و بصیرت

دانلود

قدم ششم؛ از حالت های منفی دور باشید

دانلود

قدم پنجم؛ خواسته های خود را بر زبان بیاورید

دانلود

قدم چهارم؛ نقشه خواسته تان را ترسیم کنید

دانلود

قدم سوم؛ مشخص کردن زمان هدف

دانلود

قدم دوم؛ سخاوتمند باشید تا بیشتر به دست آورید

دانلود

قدم اول؛ چه چیزی شما را مشتاق می کند؟

دانلود

قضاوت نکن، یادبگیر

دانلود

اتاق عمل

دانلود

از دست خودت عصبانی شو

دانلود
صفحه 9 از 18