مشق شب

قدم سی و چهارم؛ تصویر خود در ذهن خود

دانلود

قدم سی و سوم؛ کارهای بزرگتر را با کارهای خودتان مقایسه نکنید!! کارهای بزرگتر را با کارهای خود مقایسه کنید!

دانلود

قدم سی و دوم؛ خودتان و دیگران را ببخشید

دانلود

قدم سی و یکم؛ در هر کاری نظم داشته باشید

دانلود

قدم سی ام؛ از خودتان بپرسید کدام رفتار شما آزار دهنده است؟

دانلود

قدم بیست و نهم؛ هر کاری را به بهترین شکل انجام دهید

دانلود

قدم بیست و هشتم؛ هر چیز نیاز به زمان دارد

دانلود

قدم بیست و هفتم؛ همه چیز دارای انرژی است

دانلود

قدم بیست و ششم؛ مسئول نتایج زندگی تان شما هستید

دانلود

قدم بیست و پنجم؛ عادت ها

دانلود

قدم بیست و چهارم؛ انتظار چه چیزی را دارید؟

دانلود

قدم بیست و سوم؛ چه کاری مناسب است و چه کاری مناسب نیست؟

دانلود
صفحه 9 از 17