ویدیوهای انگیزشی

متوقفش کن

دانلود

خودت باش مگر خودت چشه؟

دانلود

سرزنش کردن خود

دانلود

تلفنت رو مهار کن

دانلود

ماموریت شخصی شما

دانلود

هدف داشتن

دانلود

معلولیت معنیش محدودیت نیست

دانلود

انتظار برد و یا باخت

دانلود

برای موفقیت مبارزه کن

همه دارن برای زندگی مبارزه میکنن ولی تو باید برای موفقیت مبارزه کنی

دانلود

غر زدن ممنوع

شما چقدر در زندگی غر میزنید؟

دانلود

شانس!!!

شما چقدر به شانس اعتقاد دارید؟

دانلود

معنی یک دوست خوب

آیا شما حاضرید به هر قیمتی رابطه خودتون رو با دوستانی که مسخرتون میکنند نگه دارید؟

دانلود
صفحه 10 از 12