ویدئوهای انگیزشی

هدف داشتن

دانلود

معلولیت معنیش محدودیت نیست

دانلود

انتظار برد و یا باخت

دانلود

برای موفقیت مبارزه کن

همه دارن برای زندگی مبارزه میکنن ولی تو باید برای موفقیت مبارزه کنی

دانلود

غر زدن ممنوع

شما چقدر در زندگی غر میزنید؟

دانلود

شانس!!!

شما چقدر به شانس اعتقاد دارید؟

دانلود

معنی یک دوست خوب

آیا شما حاضرید به هر قیمتی رابطه خودتون رو با دوستانی که مسخرتون میکنند نگه دارید؟

دانلود

توقف ناپذیر

توی دو دقیقه انرژی بگیر!!!

دانلود

خودت رو محدود نکن

دانلود

گذر از ترس

شما چقدر ترسو هستید؟

دانلود

وضعیت حال شما ...

اهمیت نداره وضعیت حال شما چه چیزی است.

دانلود

سختی ها همیشگی نیستند

سختی ها یک روز تمام خواهند شد ولی مشکلات نه

دانلود
صفحه 5 از 7